Polityka prywatności

1.      Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Poniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Rejestracja danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administrator”)? Dane zawarte w niniejszym serwisie są przetwarzane przez operatora serwisu, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje wymagane przepisami prawa” na tej stronie. Jak rejestrujemy Twoje dane? Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego. Pozostałe dane będą rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich zapisywanie podczas Twojej wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na tę stronę. Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane? Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika. Jakie masz prawa, jeśli chodzi o Twoje dane? W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo zgłosić skargę do właściwego organu nadzoru. Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie, jeśli masz pytania dotyczące tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczone przez trzecią stronę

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas Twojej wizyty na tej stronie. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą programów, które nazywamy programami analitycznymi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych, zapoznaj się z naszą deklaracją o ochronie danych poniżej.

2.      Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowie, informacje kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem witryny internetowej. Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust.1 lit.f RODO). Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie świadczenia usług i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych. Zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych. W celu zagwarantowania przetwarzania danych zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym gospodarzem umowę o przetwarzanie zamówienia.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych. Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu zbierane są informacje. Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej „administratorem” w RODO)

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest: REO AG Brühler Strasse 100, 42657 Solingen

Telefon: 0049-(0)2 12-88 04-0

e-mail: info@reo.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna które samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje co do celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z prawem

Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych. Jens Maleikat Bohnen IT GmbH Hastener Strasse 2 42349 Wuppertal Telefon: +49 (202) 24755 – 24

E-mail: jm@bohnensecurity.it

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą udzieloną nam zgodę. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 SEK. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE WSTRZYMAĆ PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O PRZYCZYNY WYNIKAJĄCE Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. ODNOSI SIĘ TO RÓWNIEŻ DO KAŻDEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA PODSTAWIE KTÓREJ ODBYWA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE STOIMY NA STANOWISKU, ABY PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE PODSTAWY OCHRONY DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, NARUSZAJĄCE TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA NALEŻNOŚCI PRAWNYCH (SPRZECIW Z ART. 21 UST. 1 RODO). JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ W KAŻDYM CZASIE PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU PRZETWARZANIA  TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW TAKICH REKLAM. ODNOSI SIĘ TO RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA W ZAKRESIE, KTÓRY JEST POWIĄZANY Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO BEZPOŚREDNICH CELÓW REKLAMOWYCH (Sprzeciw ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do zgłoszenia skargi we właściwym urzędzie nadzorczym

W przypadku naruszeń RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych w drodze sądowej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali Tobie lub osobie trzeciej dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać, sprawdzając, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „https://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje o poprawianiu i usuwaniu danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

•        W przypadku, gdybyś zakwestionował prawidłowość archiwizowanych przez nas Twoich danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

•        Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.

•        Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia swoich praw, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

•        Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być ze sobą ważone. Dopóki nie zostało ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te,  z wyjątkiem ich archiwizacji, mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

4. Zapis danych na tej stronie

Cookies

Nasze witryny i strony internetowe wykorzystują to, co w branży określa się mianem „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) albo trwale zarchiwizowane na Twoim urządzeniu (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia przez Ciebie lub do automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową. W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie stron trzecich są przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Tobie lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez osoby trzecie (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych). Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkowników lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych. Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (funkcjonalne pliki cookie, np. do funkcji koszyka) lub te, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej ( np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w odbiorców sieci), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie zostanie przytoczona inna podstawa prawna. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić bezbłędne technicznie i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli zażądano Twojej zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Masz możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, że będziesz powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwalaj na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usunięcia plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcje tej witryny mogą być ograniczone. W przypadku korzystania z plików cookie stron trzecich lub jeśli pliki cookie są wykorzystywane do celów analitycznych, powiadomimy Cię osobno w związku z niniejszą Polityką ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o Twoją zgodę.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz do nas zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jeśli jest to niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to poproszono. Informacje, które wpisałeś w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócisz się do nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub przestanie istnieć cel, dla którego dane są archiwizowane (np. po naszą odpowiedź na Twoje zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności okresów przechowywania.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu jego rozpatrzenia.  Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania czynności przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanego do nas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została uzyskana. Dane przesłane przez Ciebie do nas w ramach próśb o kontakt pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz od nas usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej o otwartym kodzie źródłowym Matomo.  Matomo wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika na wielu stronach w celu analizy wzorców użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zarejestrowane przez Matomo na temat korzystania z tej strony internetowej będą przechowywane na naszym serwerze. Przed archiwizacją adres IP zostanie najpierw zanonimizowany. Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana. Informacje zebrane przez Matomo dotyczące korzystania z tej strony internetowej nie będą udostępniane osobom trzecim. Deaktywuj Matomo: [matomo_opt_out language=en]

6. Biuletyn

Dane biuletynu

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera – biuletynu oferowanego na tej stronie to będziemy potrzebować od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymanie biuletynu. Żadne dalsze dane nie będą gromadzone lub będą zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystamy te dane wyłącznie do przesłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać tych danych osobom trzecim. Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania newslettera, na przykład klikając w link „Wypisz się” w newsletterze. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory. Dane zdeponowane u nas w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera lub dostawcy usługi newslettera oraz usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera. Dane przechowywane u nas w innych celach pozostają nienaruszone. Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest nieokreślone. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

CleverReach – Sprytny zasięg

Ta strona internetowa wykorzystuje CleverReach do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. CleverReach to usługa, która może służyć do organizowania i analizowania wysyłania biuletynów. Dane, które podałeś w celu subskrypcji naszego newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii. Newslettery, które wysyłamy za pośrednictwem CleverReach, pozwalają nam analizować wzorce użytkowników naszych odbiorców newslettera. W związku z tym możliwe jest między innymi analizowanie ilu odbiorców faktycznie otworzyło e-mail z newsletterem i jak często kliknięto link w newsletterze.  Za pomocą narzędzia o nazwie Conversion Tracking możemy również ustalić, czy po kliknięciu w link rzeczywiście wystąpiła akcja, która została wcześniej zdefiniowana w newsletterze (np. zakup produktu na tej stronie). Aby uzyskać więcej informacji na temat usług analizy danych oferowanych przez biuletyny CleverReach, przejdź do:

https://www.cleverreach.com/en/

features/reporting-tracking/.

Dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać każdą wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji biuletynu. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce przed odwołaniem. Jeśli nie chcesz zezwolić na analizę przez CleverReach, musisz zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W każdej wiadomości biuletynu podajemy do niego link. Ponadto możesz również zrezygnować z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej. Dane zdeponowane u nas w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera lub dostawcy usługi newslettera oraz usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera. Dane przechowywane u nas w innych celach pozostają nienaruszone. Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest nieokreślone. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Przepisami o ochronie danych z

https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych umownych.  Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych umownych z dostawcą CleverReach i podczas korzystania z CleverReach w pełni realizujemy surowe przepisy niemieckich agencji ochrony danych.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Nasza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Nie musi to jednak oznaczać, że udostępnianie danych partnerom YouTube może zostać wykluczone w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych. Na przykład niezależnie od tego czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick. Gdy tylko zaczniesz odtwarzać wideo YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przypisanie Twoich wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wyługowując się ze swojego konta YouTube. Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube będzie mógł umieszczać na Twoim urządzeniu różne pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odciski palców urządzenia). W ten sposób YouTube będzie mógł uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności dla użytkownika witryny i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentacją naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes. Jeżeli zażądano odpowiedniej umowy, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak YouTube postępuje z danymi użytkowników, zapoznaj się z Polityką prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en